จำนองที่ดินเปล่า

ขายฝาก

จำนองที่ดินเปล่า สามารถทำได้อย่างไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนองเท่าไร? 

จำนองที่ดินเปล่า สำหรับผู้ที่ต้องการปรับสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ครอบครัวและธุรกิจ การจำนองนั้นถือเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถช่วยสถานะทางการเงินของท่านให้คล่องขึ้นได้ โดยท่านสามารถนำทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน คอนโด ไปจำนองเพื่อแลกเป็นเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องขาย แถมสิทธิ์ในการใช้งานก็ยังคงเป็นใช้งานตามปกติ นอกจากบ้านที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้ว ที่ดินเองก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้ง่ายกว่าการประกาศขายและยังอนุมัติได้เงินไวอีกด้วย วันนี้เราจึงจะมาเล่าให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ดินที่ไม่ค่อยได้ใช้ ให้กลายเป็นเงินก้อนด้วยการนำไปจดจำนองที่ดิน

การจำนองที่ดิน คืออะไร? 

จำนองที่ดินเปล่า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร มีรูปแบบการลงทุนแบบไหนบ้าง

การจำนองที่ดิน คือ การนำโฉนดที่ดินที่เราเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกับผู้รับจำนองเพื่อใช้ในการชำระหนี้ โดยเจ้าของหรือผู้จำนองจะได้กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินคืนก็ต่อเมื่อชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด แต่หากไม่ชำระหนี้ภายใน 5 ปี ผู้รับจำนองจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ทันที โดยขอบเขตของการจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะมีสิทธิ์เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น และจะไม่มีสิทธิ์บังคับในทรัพย์สินที่ไม่ได้จำนอง เช่น คุณแหวนเป็นผู้รับจำนองโฉนดที่ดินของคุณเค ซึ่งภายหลังวันที่จำนองคุณเคได้ปลูกบ้านบนที่ดินที่นำไปจำนอง นั่นหมายความว่า คุณแหวนจะไม่มีสิทธิ์ในตัวบ้านของคุณเค เว้นแต่ว่า บ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ก่อนวันจดจำนองและในสัญญาจำนองมีการเขียนระบุถึงตัวบ้านรวมอยู่ด้วย

 

** ในกรณีที่โฉนดที่ดินที่จดจำนองนั้นเป็นที่ดินเพาะปลูก เช่น สวนผลไม้ ผู้รับจำนองจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในดอกและผลของต้นไม้ที่ออกมา ดอกและผลจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองหรือเจ้าของอยู่ 

 

รูปแบบของจำนองที่ดิน 

การจำนองที่ดินนั้นมีการแบ่งรูปแบบการจำนองออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

 

 1. การจำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้ คือ การนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับผู้รับจำนอง เช่น คุณหวานต้องการกู้เงินจากคุณจิ๋ว จำนวน 5 ล้านบาท คุณหวานจึงนำโฉนดไปจำนองเพื่อเป็นหลักทรัพย์การชำระหนี้เงินกู้ของตน

 

 1. การจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่น คือการนำโฉนดที่ดินของตนเองใช้เป็นหลักทรัพย์การชำระหนี้เงินกู้ของบุคคลที่สาม เช่น คุณหนึ่งกับคุณสองเป็นพี่น้องกัน คุณสองต้องการกู้เงินจากคุณสาม จำนวน 2 ล้านบาท คุณหนึ่งจึงนำที่ดินที่ตนถือครอบครองชอบโดยกฏหมายไปจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้คุณสองกู้เงินจากคุณสาม

 

จำนองที่ดิน จำนองกับที่ไหนดีที่สุด ? อ่านต่อได้ที่นี่

วิธีและขั้นตอนการตรวจสอบสัญญาจำนองที่ดิน

 

ในขั้นตอนการจดจำนองและออกหนังสือสัญญาจดจำนองที่ดินนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน จะติดต่อแจ้งให้ผู้จำนองหรือเจ้าของเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมกับนัดวันให้เข้ามาเพื่อนำเรื่องจำนอง โดยขั้นตอนนี้ไม่สามารถทำเองได้ ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่า สัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ และในหนังสือสัญญาก็ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าโฉนดที่ดินแปลงนั้น เช่น กู้เงิน 5,000,000 บาท โดยนำที่ดินสุขุมวิท มูลค่า 15,000,000 บาท มาจำนอง และระบุกำกับให้ชัดเจนได้ว่า การจำนองนี้เป็นหลักประกันหนี้ เพียง 5,000,000 บาท เท่านั้น

 

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมมีดังนี้ 

 1. หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ท.ด.15)
 2. หนังสือสัญญาจำนอง 3 ฉบับ (สำหรับผู้กู้ ธนาคาร และสำนักงานที่ดิน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือผู้กู้ในการทำสัญญาจำนองจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน กระทั่งได้โฉนดที่จดทะเบียน
 4. สัญญาจำนอง 2 ชุด (ให้ธนาคาร 1 ชุด และเก็บไว้เอง 1 ชุด)

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการการจำนองที่ดิน โดยประมาณ 

 1. ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้จดคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ยืม แต่ไม่เกิน 200,000 บาท หรือในอัตรา 0.5% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ค่าภาษีอากรแสตมป์ ตามวงเงินจำนอง (วงเงินจำนอง 2,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท หากมีเศษจะคิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
 4. ค่าไถ่ถอน (ในกรณีที่ต้องการไถ่ถอน) ค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท

@MoneyHomeLoan

การไถ่ถอนที่ดินคืน

 

ในกรณีที่ผู้จำนองชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนองครบถ้วนความกำหนดเวลาและครบตามจำนวนเงิน ผู้จำนองหรือเจ้าของจะต้องแจ้งเรื่องขอรับโฉนดที่ดินและหนังสือมองอำนาจของผู้รับจำนองมานำการไถ่ถอนคืน พร้อมกับเอกสารดังนี้ 

 

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน
 2. หนังสือสัญญาจำนอง
 3. หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง
 4. ค่าไถ่ถอน ค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท

 

ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลง 

 

ในบางกรณีที่ผู้จำนองไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ตกลงนั้น ผู้รับจำนองจะยังไม่สามารถยึดโฉนดที่ดินมาเป็นของตนได้ แต่ผู้รับจำนองจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้ผู้จำนองนำที่ดินขายทอดตลาด และเงินที่ได้จากการขายที่ดินนั้นๆ ก็จะนำมาจ่ายให้แก่ผู้รับจำนองต่อไป 

แต่โฉนดที่ดินที่จำนองนั้นจะตกเป็นของผู้รับจำนองทันที หากผู้จำนองขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี และต่อให้โฉนดที่ดินฉบับนี้จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นชื่อผู้อื่นแล้ว สิทธิ์จำนองก็จะยังคงอยู่ เช่น 

คุณยายสมศรี จำนองที่ดินไว้กับนายสมหมาย เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท แต่ต่อมาคุณยายสมศรีเสียชีวิตไปโดยเขียนพินัยกรรมว่า โฉนดที่ดินฉบับนี้ยกให้ลูกชาย ก็คือ นายสมหวัง ซึ่งในกรณีสิทธิ์จำนองก็ยังคงเป็นของนายสมหมายอยู่ 

 

หากมีชื่อติดบูโรจำนองที่ดิน-ฝากขายที่ได้หรือไม่? 

ในบางกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินติดเครดิตบูโรอาจจะค่อนข้างเป็นกังวลว่า จะสามารถทำเรื่องนำที่ดินไปจำนองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้หรือไม่? คำตอบก็คือ สามารถทำได้ .. เพียงแต่หากเป็นการจำนองผ่านธนาคารอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากธนาคารมีการเช็คเครดิตบูโร เช็คเอกสาร และยังใช้เวลาทำเรื่องค่อนข้างนาน ดังนั้นหากคุณต้องการใช้เงินเพื่อหมุนเวียนปรับสภาพคล่องจริงๆ แนะนำว่า ลองเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินที่สามารถให้ความรวดเร็วมากกว่าจะดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทำก็คือ ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

บริษัท Money homeloan เป็นบริษัทรับจำนอง ฝากขาย ไม่ว่าจะเป็น จำนองบ้าน จำนองคอนโด โฉนดที่ดิน จำนองที่ดินเปล่า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มากมายพร้อมให้บริการประเมินสินเชื่อโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดอกเบี้ยขายฝากต่ำ 

 • ไม่กำหนดอายุของผู้กู้ 
 • ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
 • ไม่ตรวจประวัติแบล็คลิสต์ 
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร 
 • อาชีพไหนๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ 
 • รู้ผลรวดเร็วทันใจภายใน 24 ชั่วโมง 

หากสนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์ ……………………..

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

  โฉนดด้านหน้า-หลัง *

  รูปถ่ายทรัพย์ *

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *