สัญญาจำนองคืออะไร

รับจำนอง-ขายฝาก

สัญญาจำนองคืออะไร ? สิ่งที่ควรรู้ก่อนนำบ้าน คอนโด ที่ดินไปจำนอง

สัญญาจำนองคืออะไร สำหรับมือใหม่ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการจำนองอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า “สัญญาจำนอง” หมายถึงอะไร ? ตัวบ้าน คอนโด โฉนดที่ดินนั้นสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้อย่างไร?  และก่อนที่จะจำบ้าน คอนโด ที่ดินไปจำนองฝากขายจะต้องรู้อะไรก่อน วันนี้เราจะมาสรุปใจความสำคัญให้ฟังค่ะ รับรองว่าเนื้อหาครบถ้วนและเข้าใจง่ายแน่นอน

สัญญาจำนองคืออะไร

สัญญาจำนอง คืออะไร

สัญญาจำนองคืออะไร การจำนอง หมายถึง การทำสัญญากู้เงินที่ใช้สิ่งหลักประกันหลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอบครองอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ตัวบ้าน คอนโด อาคาร หรือแม้แต่โฉนดที่ดินก็สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ได้ด้วยกันทั้งสิ้น นำไปจำนองไว้กับ “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ไม่จำเป็นต้องทรัพย์หรือโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง โดยสัญญาจำนองนี้ไม่สามารถทำเองได้ จะต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น

ในการทำสัญญาจำนองนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้ที่จะสามารถนำทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินไปจำนอง จะต้องเป็นเจ้าของโดยชอบตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้เช่าไม่สามารถกระทำการใดๆ ได้ ยกเว้นแต่จะมีการเขียนหนังสือมอบอำนาจและเซ็นลายมือชื่อยินยอมโดยตรงจากเจ้าของ ดังนั้นหากมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อทำสัญญาจำนองนั้น จะถือว่า สัญญาฉบับนั้นเป็นโมฆะทันที

@MoneyHomeLoan

การจำนองเหมาะกับใคร

การจำนองเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการใช้เงินก้อน หรือผู้ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องในครอบครัวและธุรกิจ แต่ไม่ต้องการทรัพย์สินนั้นๆ

สามารถอ่านต่อได้ที่ การจำนองเหมาะกับใคร (internal links)

ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนองได้ตามกฎหมาย

 • โฉนดที่ดิน
 • บ้านที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองชอบโดยกฎหมาย
 • ,คอนโด ห้องชุด
 • เรือ (ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป)
 • แพ
 • สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา

สิ่งที่จำมาจำนองไม่ได้ คือ รถยนต์ ทอง นาฬิกา

 

อายุความสัญญาจำนองโดยทั่วไปจะไม่มีการกำหนดอายุความ เพียงแต่จะมีการระบุระยะเวลาสำหรับใช้ในการชำระหนี้ เช่น 1 ปี 5 ปี และมีการระบุจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระหนี้และบทลงโทษหากไม่ชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ เช่น คุณเก้าทำสัญญาจำนองไว้มีเนื้อหาระบุว่า คุณเก้าได้รับจำนองบ้านกับคุณขวัญกำหนดเวลารับชำระ คือ 1 ปี หากคุณเก้าไม่ชำระเงินตามในเวลาที่กำหนด คุณขวัญจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงิน (15% ต่อปี) ซึ่งคุณขวัญสามารถทำการเก็บดอกหลังจากเวลาผิดนัดชำระได้นาน 5 ปี

หากในกรณีที่คุณเก้าไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ได้ คุณขวัญก็ยังไม่สามารถเข้าไปยึดบ้านที่คุณเก้าใช้เป็นหลักประกันได้ แต่คุณขวัญจะต้องฟ้องร้องยื่นเรื่องกับศาลตามกฎหมายเพื่อให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้คุณเก้านำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดที่ กรมบังคับคดี และจากนั้นเงินที่ได้จากการขายบ้านจึงนำมาชำระหนี้กับคุณขวัญอีกครั้ง

รายละเอียดที่ควรมีในสัญญาจำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด

 1. รายละเอียดทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดิน

ในสัญญาจำนองจะต้องมีการระบุรายละเอียดของทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินที่ต้องการนำมาจำนองอย่างละเอียดและเขียนอย่างชัดเจน เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ตำบล อำเภอ หน้าสำรวจและจังหวัดที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

 1. รายละเอียดวันที่ทำสัญญา

ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องเขียนวันที่ระบุที่ทำสัญญาให้ชัดเจนว่าทำเมื่อไร เวลาใดที่ไหนเพื่อเป็นการระบุให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 1. การระบุชื่อ

ในการระบุชื่อนั้นจะต้องระบุทั้งชื่อของผู้จำนองและผู้รับจำนอง เลขประจำตัวประชาชน อายุ สัญชาติ รวมถึงชื่อของบิดา-มารดา บ้านเลขที่ใน ที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน

 1. รายละเอียดข้อตกลง

ในสัญญาจำเป็นที่จะต้องระบุรายละเอียดของสัญญาให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น จำนวนเงินที่ต้องการกู้ ควรเขียนกำกับทั้งตัวเลขและตัวเขียน เช่น จำนวนเงินขอกู้คือ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระบุอัตราดอกเบี้ยว่ามีการคิดในอัตราร้อยละเท่าไร กำหนดจ่ายหนี้ถึงวัน-เดือน-ปีไหน จ่ายครั้งละเท่าไรให้ชัดเจน หากเขียนไม่ครบจะถือว่า สัญญาเป็นโมฆะเพราะรายละเอียดไม่สมบูรณ์

 1. การระบุชื่อของชื่อผู้ถือโฉนดที่ดินระหว่างจำนอง

ในสัญญาจำนองนั้นจะต้องถูกนำสัญญาที่มีเนื้อหาเหมือนกันไว้ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้จำนอง ฉบับที่ 2 สำหรับผู้รับจำนอง และฉบับที่ 3 สำหรับพยานเก็บเอาไว้คนละหนึ่งฉบับ ทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ควรจะเขียนระบุชื่อของทุกคนในแต่ละฉบับด้วยว่า ฉบับนี้จะให้ใครเป็นผู้ถือสัญญา

 1. การเซ็นสัญญา

สัญญาจำนองที่ดินถือเป็นเอกสารที่สำคัญ ไม่สามารถทำขึ้นเองหรือเซ็นส่งมอบกันเองระหว่างผู้รับจำนองและผู้จำนองได้ ดังนั้นในทุกขั้นตอนการทำสัญญาจะต้องกระทำโดยผ่านผู้จำนอง ผู้รับจำนอง, พยาน 2 คน (ฝ่ายละคน) , เจ้าพนักงานที่ดิน, ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น และเจ้าของทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินควรจะมาทำด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาได้จริงๆ ต้องมีหนังสือรับรองมอบอำนาจที่ถูกเขียนเป็นลายมือชื่อเท่านั้น

** ควรระมัดระวังการเขียนผิดและการใช้น้ำยาลบคำผิดในสัญญา หากเขียนผิดจริงๆ ควรขีดฆ่าคำที่เขียนผิด เซ็นชื่อกำกับไว้ด้านบน ก่อนจะเขียนคำใหม่ลงไป

 

บริษัท Money homeloan เป็นบริษัทรับจำนอง ฝากขาย ไม่ว่าจะเป็น จำนองบ้าน จำนองคอนโด โฉนดที่ดิน จำนองที่ดินเปล่า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มากมายพร้อมให้บริการประเมินสินเชื้อโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดอกเบี้ยขายฝากต่ำ 

 • ไม่กำหนดอายุของผู้กู้ 
 • ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
 • ไม่ตรวจประวัติแบล็คลิสต์ 
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร 
 • อาชีพไหนๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ 
 • รู้ผลรวดเร็วทันใจภายใน 24 ชั่วโมง 

หากสนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์ ……………………..

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

  โฉนดด้านหน้า-หลัง *

  รูปถ่ายทรัพย์ *

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *