ค่าธรรมเนียมจำนอง – ขายฝากบ้านที่ดินที่เราควรทราบ

blank

อีกหนึ่งปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจทำธุรกกรมนอกจากดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนที่ต้องเสียแล้วคือค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในธุรกรรมขายฝากบ้านทางHomeLoanได้สรุปค่าใช้จ่ายให้ทราบดังนี้

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดจำนอง

 1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนองแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนองแต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 3. ค่าอากรแสตมป์ตามวงเงินจำนองคือทุก 2,000 บาทเสียค่าอากรแสตป์ 1 บาทแต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอนจำนอง

 1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนองแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์แปลงละ 50 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดขายฝาก (เทียบเท่าการขาย)

 1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมขายฝาก 2% ของราคาประเมินกรมที่ดินหรือยอดเงินขายฝาก
 2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ( 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย) ไม่ต้องชำระหากถือครองทรัพย์เกิน 5 ปี
 4. ค่าอากรแสตมป์( กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ) 200 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท (0.50 %) ตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอนขายฝาก

 1. ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 4. ค่าอากรแสตมป์  0.50% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่